Missie en Visie

VISIE

In kort behels die Visie die volgende:
Om Hoërskool Tuine binne en buite sy gemeenskap uit te bou as ’n ekonomiese selfstandige inrigting, wat uitnemendheid op alle gebiede nastreef, sodat die kind in sy totaliteit ontwikkel sal word.

MISSIE

Om hierdie Visie gestand te doen en te bereik, word daar gepoog om ’n gelukkige en veilige skoolgemeenskap daar te stel, deur:
• die skool met uitnemendheid te bestuur;
• wedersydse betrokkenheid tussen die skool en die gemeenskap te bevorder;
• gehalte onderrig te verskaf;
• die leerders te begelei sodat hulle ’n volwaardige plek in die volwasse- en beroepswêreld kan inneem.
• ’n omvattende buitemuurse program aan te bied;
• gesag en dissipline te handhaaf sodat ’n suksesvolle opvoedingsmilieu geskep kan word;
• die vennootskap met die skool se ouers uit te bou;
• leerderbetrokkenheid en lojaliteit te bevorder; en
• die volle benutting van alle amoontlike finansiële bronne.